Socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2018

 
 
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Službu  poskytujeme terénní formou, tj. přímo v přirozeném prostředí klienta s cílem dosáhnout  žádoucích změn ve fungování rodiny a ambulantní formou, tj.v prostorách zařízení RSOP, z.s

  • Cílová skupina

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, ve věku do 18ti let, popřípadě do 26ti let, jestliže studují, které se nacházejí v obtížné životní situaci, kterou nedokážou bez odborné pomoci překonat. Posláním nabízených služeb je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby rodina byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především vlastními silami.

  • Cíl služby

Obsahem spolupráce je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny.

  • Poskytované služby

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- sociálně terapeutická činnost

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- doprovod a  spolupráci  s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, PPP, školská     zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další) 

- pomoc při vyřizování dokladů

- pomoc při hledání zaměstnání

- podpora udržování domácnosti, hospodaření, rozpočet rodiny

- podpora rodičovských a sociálních dovedností + organizace času v rodině

- pomoc při umístění a následném návratu dítěte z ústavní péče, pěstounské péče

 

  • Zájemce o službu nás může kontaktovat:   Osobně v kanceláři spolku

                                                                             Telefonicky na tel:č. 606 191 667

                                                                             e-mailem: rsop.nymburk@seznam.cz

  • Finanční pokrytí:  EU OPZ, Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad Práce Nymburk