Z NAŠICH STANDARDŮ:

 • ·         1. Druh služby

Služba terénní programy a sociální poradenství je poskytována obyvatelům sociálně vyloučených lokalit ve Středočeském kraji.

 

Prevence v rámci poskytování sociální služby

V rámci sociálního poradenství se poskytovatel také snaží uchránit uživatele před nevýhodnými půjčkami, produkty, kreditními kartami, apod., které by v konečném důsledku přispěly k prohloubení problémů a zhoršení sociální situace uživatele. Dosahuje toho formou rozhovoru, zjišťování podrobných informací a jejich předávání uživateli, předložení veškerých podmínek, výhod a nevýhod produktu srozumitelnou formou uživateli.

 

 • ·         2. Místo vykonávání sociální služby

Sociální služba je poskytována v místě sídla RSOP Nymburk anebo na institucích a úřadech, kam je třeba jít kvůli úspěšnému poskytnutí sociální služby.

 

 • ·         3. Cíle a poslání sociální služby

Pomoc sociálně znevýhodněným občanům Středočeského kraje z okresu Nymburk v řešení jejich společenského uplatnění, a to formou poskytnutí sociální  služby – péče o jednotlivce, rodiny a komunity.

 

 • ·         4. Okruh osob - komu je služba určena - věková hranice

Služba je určena sociálně znevýhodněným občanům Středočeského kraje.

Věková hranice uživatelů této služby je neomezená (nezletilé děti zastupují zákonní zástupci).

Svéprávnost osob - osoby zbavené svéprávnosti či osoby s omezením k právním úkonům jsou zastoupeny opatrovníkem určeným soudem.

 

 • ·         5. Kapacita uživatelů na jednoho sociálního pracovníka

Na jednoho sociálního pracovníka připadá až padesát uživatelů.

 

 • ·         6. Způsob poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována formou sociálního poradenství v sídle RSOP Nymburk.

 

 • ·         7. Zásady v rámci poskytování služby

 

 • Bezplatnost

Veškeré úkony v rámci poskytování služby jsou poskytovány bezplatně.

 

 • Nezávislost

Poskytovatel sociální služby není zaujatý (negativně ani pozitivně) ve vztahu k uživateli, jeho rodině, blízkým, komunitě, kde žije, ani nemá předsudky. Nenachází se ve střetu zájmů a nemá k uživatelům jiný vztah než pracovní.

 

 • Nestrannost

Poskytovatel sociální služby se ke každému uživateli chová a jedná s ním se stejnou úctou, respektem jako k ostatním uživatelům.

 

 • Diskrétnost

Veškeré osobní údaje, informace o uživateli, jeho zakázce, rodině, blízkých, přátelích  nebo lokalitě, ve které žije, získané v jakékoliv souvislosti s vykonáváním sociální služby jsou použity opět pouze v souvislosti s vykonáváním služby, a to jen v případě, že bude  nezbytně nutné je použít, aby byla služba vykonána úspěšně. Zaměstnanci jsou zároveň vázání mlčenlivostí o uživatelích, jejich zakázkách a ostatních výše uvedených informacích.

 

 • ·         8. Dostupnost sociální služby

V kanceláři organizace / viz.adresa sídla

Telefonicky na čísle : 606 191 667

Prostřednictvím e-mailu : rsop.nymburk@seznam.cz

Po dohodě v domácím prostředí klienta.