Informace o námi poskytovaných sociálních službách

 

 • Poskytovatel sociálních služeb RSOP působí v Nymburce od roku 1998. Po dlouhém hledání sebe sama, kdy organizace neměla jasnou vizi, jak a čemu se má věnovat, došlo ke specializaci a profesionalizaci činnosti. Organizace se zaměřila na poskytování odborných sociálních služeb romským občanům z Nymburka a okolí. Vytyčila si za cíl pomáhat sociálně znevýhodněným občanům v řešení jejich společenského uplatnění, a to formou poskytnutí komplexní sociální služby - péče o jednotlivce, rodiny a komunity - prostřednictvím terénní sociální práce (dále jen TSP) a sociálního poradenství.
 •  
 • Terénní sociální práci poskytujeme osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určená především pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. TSP je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatele, zatímco sociální poradenství poskytujeme v kanceláři organizace.
 •  
 • Našim posláním je zajistit romským občanům rovný přístup k sociálně právním službám. Stejně jako chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
 •  
 • Leckoho napadne, zda se snažíme Romy motivovat k tomu, aby pracovali. Odpověď zní - ano. Ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk vytváříme pracovní příležitosti pro nekvalifikované uchazeče o zaměstnání. V případě zakázky pomáháme nezaměstnaným osobám uplatnit se na trhu práce, neboli najít si zaměstnání a setrvat v něm.
 •  
 • Pro romské děti a mládež organizujeme výchovně vzdělávací aktivity typu letní vzdělávací tábor, předškolní příprava v domácím prostředí, doučování školní výuky a tolik dětmi žádané poznávací výlety. V rámci podpory romské kultury jsme pořádali romské taneční zábavy, na kterých se sejdou lidé ze širokého okolí. Přičemž největší zájem byl o romskou kapelu Gypsy Bili z Nymburka, kterou znají nejen Romové z Čech, ale i ze Slovenska.
 •  
 • Jelikož ekonomická krize důrazně zasáhla lidi s nižším příjmem, poskytujeme potřebným věcnou humanitární pomoc ze zdroje Potravinové banky z.s. v Praze.
 •  
 • Lidé se na nás obrací se širokou škálou problémů, které neumí řešit sami. Často pomáháme Romům s vyřízením úřední korespondence, která je vždy rozsáhlejší. Jak už to bývá, málokdo se potýká jen s jedním problémem. Naopak jeden malý sociální problém je jen článek k jiným navazujícím problémům, ze kterých se stává dlouhodobá záležitost.
 
 
Z NAŠICH STANDARDŮ:
 • 1. Druh služby
Služba terénní programy a sociální poradenství je poskytována obyvatelům sociálně vyloučených lokalit ve Středočeském kraji.
 
Prevence v rámci poskytování sociální služby
V rámci sociálního poradenství se poskytovatel také snaží uchránit uživatele před nevýhodnými půjčkami, produkty, kreditními kartami, apod., které by v konečném důsledku přispěly k prohloubení problémů a zhoršení sociální situace uživatele. Dosahuje toho formou rozhovoru, zjišťování podrobných informací a jejich předávání uživateli, předložení veškerých podmínek, výhod a nevýhod produktu srozumitelnou formou uživateli.

 

 • 2. Místo vykonávání sociální služby
Sociální služba je poskytována v místě sídla RSOP Nymburk anebo na institucích a úřadech, kam je třeba jít kvůli úspěšnému poskytnutí sociální služby.

 

 • 3. Cíle a poslání sociální služby
Pomoc sociálně znevýhodněným občanům Středočeského kraje z okresu Nymburk v řešení jejich společenského uplatnění, a to formou poskytnutí sociální  služby – péče o jednotlivce, rodiny a komunity.

 

 • 4. Okruh osob - komu je služba určena - věková hranice
Služba je určena sociálně znevýhodněným občanům Středočeského kraje.
Věková hranice uživatelů této služby je neomezená (nezletilé děti zastupují zákonní zástupci).
Svéprávnost osob - osoby zbavené svéprávnosti či osoby s omezením k právním úkonům jsou zastoupeny opatrovníkem určeným soudem.

 

 • 5. Kapacita uživatelů na jednoho sociálního pracovníka
Na jednoho sociálního pracovníka připadá až padesát uživatelů.

 

 • 6. Způsob poskytování sociální služby
Sociální služba je poskytována formou sociálního poradenství v sídle RSOP Nymburk.

 

 • 7. Zásady v rámci poskytování služby
 
Bezplatnost
Veškeré úkony v rámci poskytování služby jsou poskytovány bezplatně.
 
Nezávislost
Poskytovatel sociální služby není zaujatý (negativně ani pozitivně) ve vztahu k uživateli, jeho rodině, blízkým, komunitě, kde žije, ani nemá předsudky. Nenachází se ve střetu zájmů a nemá k uživatelům jiný vztah než pracovní.
 
Nestrannost
Poskytovatel sociální služby se ke každému uživateli chová a jedná s ním se stejnou úctou, respektem jako k ostatním uživatelům.
 
Diskrétnost
Veškeré osobní údaje, informace o uživateli, jeho zakázce, rodině, blízkých, přátelích  nebo lokalitě, ve které žije, získané v jakékoliv souvislosti s vykonáváním sociální služby jsou použity opět pouze v souvislosti s vykonáváním služby, a to jen v případě, že bude  nezbytně nutné je použít, aby byla služba vykonána úspěšně. Zaměstnanci jsou zároveň vázání mlčenlivostí o uživatelích, jejich zakázkách a ostatních výše uvedených informacích.

 

 • 8. Dostupnost sociální služby
V kanceláři organizace / viz.adresa sídla
Telefonicky na čísle : 606 191 667
Prostřednictvím e-mailu : rsop.nymburk@seznam.cz
Po dohodě v domácím prostředí klienta.